Żelek, ulubione teksty

4250 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

im większej ilości słów użyjesz, tym mniej powiesz 

myśl • dzisiaj, 20:19

mądrość wy­nika z głupoty 

myśl • dzisiaj, 20:13

wszys­tko się r o z p i e r d a l a o to kim masz wrażenie że jesteś 

myśl • wczoraj, 20:28

wszys­tko się roz­pier­da­la o to kim masz wrażenie że jesteś 

myśl • wczoraj, 20:27

je­dynie śmierć da­je szan­se zmartwychwstania 

myśl • wczoraj, 20:15

egoizm to nie tyl­ko ty, ale two­ja rodzi­na i ojczyzna 

myśl • wczoraj, 20:09

czy wiesz

że czys­ta kartka
chce więcej
niż ja

i że to ona
przy­pomi­na mi
obo­je marźniemy
w ogniu

pier­do­limy się ze złem
w nadziei
to miłość kochanie

do siebie się dotykamy
to dziecko
praca

ta jakże śmierć 

wiersz • 12 grudnia 2018, 20:56

wiesz

nie zwykłem używać znaków
in­terpun­kcyj­nych
więc nie 
czy py­tam, oświad­czam czy

światło ma ko­lor śmier­ci
miłość ciem­ności
my
gdzieś po­za tym wszys­tkim

chodzi­my po łąkach
nad, po rze­kach które is­tnieją
tyl­ko w snach

ma miej­sce
miłość 

wiersz • 11 grudnia 2018, 20:54

w swej oj­czyźnie będziesz naj­wyżej sy­nem cieśli 

myśl • 9 grudnia 2018, 14:49

w od­kry­waniu siebie i in­nych, nap­rawdę nie ważne jest z kim, lecz w ja­ki sposób i o czym mil­czysz bądź ewen­tual­nie rozmawiasz 

myśl • 9 grudnia 2018, 14:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł