Żelek, ulubione teksty

4070 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

... pos­ta­nowiłem być mniej pat­riotyczny, choć nie wiem jak się to uda... na początek re­zyg­nuję z pat­riotyczne­go przy­wiąza­nia do na­rodo­wego trunku... 

myśl • 8 grudnia 2017, 22:45

... dla korzyści, nieje­den zje i to cze­go nie tra­wi... a po­tem narze­ka na czkawkę i niestrawność... 

myśl • 6 grudnia 2017, 09:39

... w IQ ilo­raz mało znaczy wo­bec stop­nia je­go wykorzystania... 

myśl • 6 grudnia 2017, 09:36

... dziś ra­buś nie po­wie, że to nie je­go ręka ra­bowała... dziś po­wie, że to ręka, która go złapała, nim kierowała... 

myśl • 2 grudnia 2017, 11:31

... is­tnieją tyl­ko dwie praw­dy: obiek­tywna i su­biek­tywna... nies­te­ty, tej pier­wszej nikt nie zna... a jeżeli już zna, to skrzętnie uk­ry­wa... łat­wiej wte­dy ludzi "ogłupiać" i ste­rować nimi... 

myśl • 28 listopada 2017, 14:32

... a pro­pos dys­kusji, ja­ki os­tatnio pro­wadzą po­lity­cy i Po­lacy ogółem...

...dys­kusja służy do przed­sta­wienia i wy­miany włas­nych (obu stron) poglądów, ar­gu­mentów, itd. Na­tomiast nie służy do narzu­cania in­nym włas­nych prze­konań. Dys­kusja nie [...] — czytaj całość

myśl • 27 listopada 2017, 08:43

... Tadziu, coś ty dzi­siaj ta­ki "nie w sosie"?...
... ach To­siek, wiesz jak to jest po pięćdziesiątce...
... nooo wiem Tadziu. Coś strzy­ka, coś bo­li i w ogóle...
... nie, nie Tośku, tyl­ko wy­piłbym następną...
 

anegdota • 26 listopada 2017, 16:23

... szczęśli­wy kto w życiu ma tyl­ko przy­wile­je... za­miast praw i obowiązków... 

aforyzm • 25 listopada 2017, 17:19

"Praw­da nig­dy nie trium­fu­je - wy­mierają tyl­ko jej prze­ciw­ni­cy." - Max Planck

"Praw­da cze­kająca na wy­mar­cie prze­ciw­ników naj­więcej katów zat­rudnia." - Irracja
 

myśl • 13 listopada 2017, 13:43

... im jes­tem lep­szy, tym bar­dziej jes­tem in­ny, ob­cy... tyl­ko czy to mój prob­lem, czy otoczenia?... 

myśl • 13 listopada 2017, 13:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja