Żelek, strona 4

214 tekstów – auto­rem jest Żelek.

Walentynkowo

War­te były sta­rania - wiedziałem,
w chwi­li gdy so­bie obiecywałem,
że nie od­puszczę, za nic na świecie,
że się poświecę, tej jed­nej kobiecie.

Ko­biecie ro­dem z cu­dow­nych snów,
przy której często bra­kuje mi słów,
przy której ser­ce tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 13 lutego 2012, 20:33

Nocne zapiski [cz. 7 - ostatnia]

Noc zbiera znów plony,
gasną os­tatnie lampiony,
zni­ka księżyc w oddali,
z ty­mi co się poddali.

Idę z ni­mi szeregiem,
będąc jak oni zbiegiem,
coś pochwy­ciło kija
i pa­mięcią za­bija.

Umiera os­tatni z nas,
nad­szedł w końcu ten czas,
ofiary złud­nej miłości,
poob­ra­cały się w kości. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 2 grudnia 2011, 23:14

Za­baw­ne, że człowiek cza­sem wie na czym stoi, a mi­mo to nie pot­ra­fi stanąć na nogi. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 16 listopada 2011, 12:20

Wewnętrzny niepokój

Lu­bię swo­je hipotezy,
gdy się mar­twię bez potrzeby,
cho­ciaż często miewam rację,
prze­cież lu­bię swą frustrację...

Cza­sem le­piej nie dociekać
i nie myśleć, tyl­ko czekać,
aż się sta­nie, co się ma stać,
chwi­la ta­ka mu­si nastać...

Dob­rze jest się przygotować,
lecz nie można de­bato­wać,
myśli i tak wezmą górę,
zos­ta­wiając w ser­cu dziurę... 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 29 października 2011, 23:31

Niepew­ność jest, jak mały głód. Póki jej nie zas­po­koisz, nie poz­wo­li Ci nor­malnie funkcjonować. 

myśl dnia z 31 grudnia 2013 roku
zebrała 109 fiszek • 20 października 2011, 07:44

Rozkwit

Jak roślin­ność w trak­cie suszy,
wy­sychałem nocą, dniami,
wiel­ka pus­tka grała w duszy,
gdy przew­ra­całem oczami.

Dziś pod­la­ny znów rozkwitam,
bar­wa­mi miłości,
i z uśmie­chem ra­nek witam,
od­dając się błogości.

Nie wiem jak mam podziękować,
mo­jej piękniej ogrodniczce,
że nie muszę już kiełkować,
w roz­paczy doniczce.

Że dogląda mnie ponownie,
że szczęściem nawozi,
że dni płyną tak cudownie,
gdy tyl­ko przychodzi. 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 7 października 2011, 12:17

* * *

Kiedyś zapłaczą ci co się śmieją,
gdy się obudzą i zrozumieją,
że czas porzu­cić życie swawolne,
i ruszyć wreszcie kończy­ny dol­ne.

Kiedyś do głowy im myśl uderzy,
że to co ich kum­pel przy pi­wie szerzy,
do­nikąd prowadzi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 41 fiszek • 28 września 2011, 19:45

Tak po prostu

Kiedyś tak po prostu,
wśród ludzi na ulicy,
gdzieś na skra­ju mostu,
al­bo przy kaplicy...

Przej­dziesz tak po prostu,
zu­pełnie obojętnie,
na dru­gi ko­niec mostu,
jak­by bezpamiętnie...

A później tak po prostu,
me ser­ce cicho, skrzętnie
skoczy z te­go mostu,
ro­biąc to tak chętnie.

No i tak po prostu,
nie pa­miętając Ciebie,
zejdę z te­go mostu,
bez ogląda­nia za siebie. 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 25 września 2011, 20:35

Pośród braków

Pośród ty­lu braków,
żyje od lat sam,
wśród człowie­czych wraków,
wciąż nadzieję mam.

Pośród ty­lu braków,
szczęścia swe­go szukam,
choć nie da­je znaków,
wiem, że je odszukam.

Pośród ty­lu braków,
drogę swą przemierzam,
choć nie widzę szlaków,
wra­cać nie zamierzam.

Pośród ty­lu braków,
wciąż od­najduję siebie,
więc nie szu­kaj krzaków,
i tak znajdę Ciebie. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 18 września 2011, 17:08

Kapitulacja

Wy­wie­szam białą flagę,
nim ten dzień okrutny,
przy­niesie nie­szczęść plagę
i nocą będę smutny.

Składam broń bez żalu,
beż żad­nej wo­li walki,
w roz­paczli­wym wokalu,
bez­bron­ny niczym lalki.

Od­daję się w niewolę,
porzu­cam wnet nadzieję,
odeg­ram swoją rolę,
i w ni­cość się odzieję.

Na­gi w końcu stanę,
przed śmier­ci obliczem,
z życiem się rozstanę,
pożeg­na­ny zniczem. 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 27 sierpnia 2011, 01:43

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]