Żelek, strona 22

214 tekstów – auto­rem jest Żelek.

Po­wiedz mi, że będzie dob­rze. Po­wiedz mi jeszcze, że nie wszys­tko stra­cone. Na ko­niec wy­jaśnij, dlacze­go właśnie skłamałeś. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 6 marca 2010, 09:14

Nie mogę na pew­ne spra­wy pat­rzeć z op­ty­miz­mem, bo mu­siałbym oszu­kiwać sa­mego siebie, a to nie jest dob­rym roz­wiąza­niem na dłuższą metę. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 2 marca 2010, 16:14

Cza­sami mam ochotę udać się do krainy szczęścia i złożyć reklamację. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 27 lutego 2010, 10:29

Cza­sami tęsknię za moją naiw­nością, bo ona poz­wa­lała mi choć przez chwilę widzieć świat w ko­lorach tęczy. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 21 lutego 2010, 19:56

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]