Żelek, strona 2

214 tekstów – auto­rem jest Żelek.

* * *

Żyje we mnie dwo­je ludzi,
ten lep­szy i ten gorszy,
co przy dob­rym się nudzi.

Je­den żyje w przeszłości,
bez wiz­ji przyszłości,
bez teraźniejszości.

Dru­gi żyje w przyszłości,
ucieka przed przeszłością,
bez te­raźniej­szości.

Obaj, ten z przeszłości,
z tym, co żyje w przyszłości,
w swej teraźniejszości,
noszą piętno miłości. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 16 grudnia 2013, 23:36

Ideal­na ko­bieta to ta­ka, która jest jed­nocześnie naj­większą za­letą fa­ceta, a przy tym i je­go naj­większą słabością. 

aforyzm
zebrał 32 fiszki • 3 października 2013, 11:09

* * *

Bra­kuje mi słów, choć myśli pełno,
Tyl­ko jed­no z Nas może być szczęśliwe,
to mu­sisz być Ty, mu­sisz, słyszysz?
Bo ja odejdę z końcem te­go wiersza.

Pa­miętam, gdy po­wie­działaś mi "tak",
ale pa­miętam też in­ne słowa, niestety,
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 20 sierpnia 2013, 12:42

Rozłąka

Dłużą się dni, no­ce niep­rzes­pa­ne,
ka­len­darz mo­zol­nie od­mie­rza czas,
dziś po półno­cy zja­dam śniada­nie,
kieliszek wi­na znów pijąc za nas.

Pat­rzę na zdjęcia, które nas łączą,
na ki­lomet­ry, które nas rozdzieliły,
a mo­je myśli w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 22 lipca 2013, 16:03

* * *

Znów widzę daw­ne wi­doki,
z tej naszej naj­lep­szej epoki,
widzę przyszłość w Twych oczach,
która nie stoi na zboczach.

Od­dycham Twoim zapachem,
szczęście chwy­tam z roz­machem,
spokój trzy­mam w objęciach,
nie tyl­ko na sta­rych zdjęciach.

Sma­kuje znów Twoich ust,
które dają miłości upust,
no­ce zmieniły się w dnie,
proszę, nie mów, że śnię! 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 6 kwietnia 2013, 14:34

* * *

Wiem, miałem nie palić,
krzyczeć nie miałem też,
miałem po pros­tu nie widzieć,
nie oka­zywać łez...

Miałem nie chodzić do pubów,
nie słuchać smut­nych kawałków,
nie trwo­nić swo­jego życia
i nie mar­no­wać czasu...

Miałem wal­czyć o wszys­tko,
z uśmie­chem zaczy­nać dni,
lecz nig­dy nie miałem się uczyć,
jak mam bez Ciebie żyć... 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 26 marca 2013, 18:25

Strażnik

Praw­da i miłość!
Opuszczam swą wartę,
kto in­ny Was będzie strzegł,

bo nie dos­trzegłem złudzeń. 

fraszka
zebrała 33 fiszki • 9 marca 2013, 15:35

Ostatni, kolejny

Os­tatni po­całunek, który miał być kolejnym,
i Twe spoj­rze­nie, niemówiące żegnaj,
i słowa bez słów nig­dy więcej,
po których pękłoby serce.

Noc, jak każda pop­rzed­nia, upojna,
bez za­powie­dzi o żad­nym koszmarze,
a ra­no żeg­na­nie, do następne­go razu,
który [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 8 marca 2013, 16:08

* * *

Widzę dziś Was, czy­tających mój nekrolog,
który pop­rzedził dziewiętnas­to­let­ni prolog,
widzę Wasze łzy i czarną roz­pacz ta­ty,
które­go syn spi­sał swe życie na stra­ty.

Siedzę te­raz z mamą, płaczę w jej objęciach,
do Was już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 11 stycznia 2013, 16:16

Jeśli na­dej­dzie dzień, w którym zde­cydu­jesz się zag­rać va ban­que o włas­ne życie, pos­taw na siebie. To je­dyna szan­sa, byś po­zos­tał w grze o większą stawkę. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 3 stycznia 2013, 13:00

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]