Żelek, opowiadania

6 tekstów (opo­wiada­nia) – auto­rem jest Żelek.

Pamiętnik młodego wojownika [cz.2]

17 kwiet­nia 2011

Kil­ka dni nie pi­sałem. Dzi­siej­szy dzień znów zacząłem od myśli o To­bie. Było to już jed­nak zu­pełnie co in­ne­go. Tej no­cy co praw­da znów niewiele spałem, ale pop­rzed­nie dwie były [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 17 kwietnia 2011, 15:59

Pamiętnik młodego wojownika [cz. 1]

13 kwiet­nia 2011

To już szósty dzień. Znów obudziłem się o 2 nad ra­nem. Po­woli zaczy­nam przyz­wycza­jać się, że mój sen nie trwa dłużej niż dwie godzi­ny. Nie próbuję na­wet za­sypiać po­now­nie, to [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 13 kwietnia 2011, 17:41

List do M.

Os­tatni raz roz­ma­wialiśmy pra­wie dwa miesiące te­mu. Chy­ba nie muszę prze­kony­wać, że na­dal nie po­godziłem się z Twoim odejściem? Bra­kuje mi Twoich cen­nych życiowych wskazówek, wspólnie spędza­nego cza­su, lecz naj­bar­dziej tęsknię za [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 14 fiszek • 21 lutego 2011, 11:08

Oszalałem z miłości...

Dzień z po­zoru zaczął się nor­malnie. Wstałem około piątej nad ra­nem i dzi­wił mnie tyl­ko fakt, że tak dob­rze spałem. Oso­bie cier­piącej od pew­ne­go cza­su na bez­senność raczej rzad­ko się to zdarza. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 28 grudnia 2010, 17:20

Upadły anioł...

Trud­no mi nie wie­rzyć w anioły, sko­ro jed­ne­go znam od urodze­nia. Wca­le nie jest to mój włas­ny Anioł Stróż, lecz ktoś ko­go wi­duję każde­go dnia i każdej no­cy. Nikt go jeszcze nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 8 grudnia 2010, 06:50

Miłość sensem życia...

Mi­jał 16 rok mo­jej życiowej wędrówki. Wędrówki nieo­dzow­nie związa­nej z cier­pieniem, szy­kano­waniem, po­niżaniem i bra­kiem ak­ceptac­ji. Po­niekąd byłem jed­nak za­dowo­lony, że los po­kiero­wał mnie taką drogą, po­nieważ dzięki zdo­byte­mu doświad­cze­niu stałem się [...] — czytaj całość

opowiadanie • 21 listopada 2010, 20:31

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]