Żelek, myśli

122 teksty (myśli) – auto­rem jest Żelek.

Równo­waga między ser­cem a ro­zumem nie jest kluczem do od­na­lezienia się w miłości. Jest nim zro­zumienie pot­rzeb ser­ca. Prze­de wszys­tkim dru­giej osoby. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 21 sierpnia 2014, 00:41

Jeśli na­dej­dzie dzień, w którym zde­cydu­jesz się zag­rać va ban­que o włas­ne życie, pos­taw na siebie. To je­dyna szan­sa, byś po­zos­tał w grze o większą stawkę. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 3 stycznia 2013, 13:00

Prob­le­matyczne, gdy pat­rzysz wstecz i na­dal nie wiesz, kiedy zbłądziłeś. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 2 stycznia 2013, 17:11

To nie og­romne as­pi­rac­je są od­wie­cznym prob­lem ludzkości, ale ce­na, za jaką chce­my je realizować. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 11 marca 2012, 16:36

Za­baw­ne, że człowiek cza­sem wie na czym stoi, a mi­mo to nie pot­ra­fi stanąć na nogi. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 16 listopada 2011, 12:20

Niepew­ność jest, jak mały głód. Póki jej nie zas­po­koisz, nie poz­wo­li Ci nor­malnie funkcjonować. 

myśl dnia z 31 grudnia 2013 roku
zebrała 109 fiszek • 20 października 2011, 07:44

Gówno, jed­na z niewielu rzeczy, która ob­chodzi tak wielu ludzi. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 2 lipca 2011, 16:20

Mieć nadzieję, to mieć wszys­tko i nic. 

myśl dnia z 1 października 2016 roku
zebrała 200 fiszek • 26 kwietnia 2011, 18:55

Je­dyną miarą, jaką win­no się mie­rzyć szczęście, jest liczba osób, z który­mi możemy się nim dzielić. 

myśl dnia z 12 marca 2014 roku
zebrała 198 fiszek • 23 marca 2011, 18:12

I choćbyś z całych swoich sił o po­moc wołał, przyj­dzie wte­dy, gdy naj­mniej będziesz jej potrzebował. 

myśl
zebrała 132 fiszki • 18 lutego 2011, 11:11

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]