Żelek, teksty z września 2010 roku

11 tekstów z września 2010 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Tak trud­no w dzi­siej­szych cza­sach zna­leźć ludzi, którzy są dla nas w sta­nie poświęcić włas­ne życie i tak trud­no o praw­dzi­wych przy­jaciół, dla­tego nie poz­wa­laj­my tak łat­wo te­go niszczyć. Choćby nie wiem co. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 28 września 2010, 17:35

Przepraszam...

Przep­raszam, za błąd który kiedyś popełniłem,
żałuję bar­dzo i wiedz, że mam te­go świadomość,
że cho­ciaż dob­rze chciałem, to wiem, źle zro­biłem,
a piszę, bo mam dla Ciebie szczerą wiado­mość.

Nie zda­jesz so­bie sprawy, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 25 września 2010, 18:39

"Nie jest ta­jem­nicą, że niewielu ludzi chce i pot­ra­fi żyć w sa­mot­ności. Stąd też nie­dziw­ne, że każdy szu­ka swo­jej dru­giej połówki. Szko­da tyl­ko, że większość współczes­nych związków opiera się na i tak wad­li­wym par­tner­stwie, niepo­par­tym miłością."

* frag­ment mo­jej książki "Miłość XXI wieku". 

myśl
zebrała 129 fiszek • 20 września 2010, 15:13

"Ludzie za­pomi­nają, że piękno i cel poszu­kiwań ser­ca znaj­du­je się w ser­cu dru­giej oso­by, a nie na jej twarzy, w por­tfe­lu, czy pod ubraniem."

* frag­ment mo­jej książki "Miłość XXI wieku". 

myśl
zebrała 132 fiszki • 19 września 2010, 10:48

Nocne zapiski [cz. 3]

Śpię jak każdej os­tatniej nocy,
w myślach szu­kając po­mocy,
z głową na po­duszce trzy­maną,
śnię, że jes­tem z Ukochaną.

Nie za­mie­rzam się wca­le budzić,
ten sen nie może się znudzić,
lecz odeb­rać ten czas szczęśli­wy,
chce mi ko­lej­ny dzień złośliwy.

Trze­ba będzie ja­koś przetrwać,
do dnia końca dziel­nie dotrwać,
żeby z wiarą dużą w so­bie,
móc w spo­koju śnić o Tobie. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 18 września 2010, 13:28

Nadzieja

Wraz z miłością do mnie przybyła,
życie mo­je na zaw­sze odmieniła,
że będę szczęśli­wy pew­na była,
lecz wy­raźnie źle sy­tuację oce­niła.

Ona raz jest, a raz gdzieś ucieka,
mi­mo to zaw­sze do mnie powraca
i chociaż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 16 września 2010, 20:26

Wstyd mi za ludzi, którzy ce­lowo kry­tykują daną osobę i na­mawiają do jej szy­kano­wania całą resztę, tyl­ko po to by uk­ryć włas­ne wa­dy i poz­być się swoich kompleksów. 

myśl dnia z 27 grudnia 2012 roku
zebrała 180 fiszek • 14 września 2010, 17:16

Rozterki

Nie ma we mnie już nadziei,
ja już dłużej tak nie umiem,
z tym poczu­ciem bez­nadziei,
ja nic z te­go nie ro­zumiem.

Nie mam pojęcia dlacze­go,
doszło do te­go wszystkiego,
sko­ro niewiele zro­biłem złego,
a dokonałem [...] — czytaj całość

wiersz • 13 września 2010, 18:56

Na opak

Nie ma Cię już w moim sercu,
nie ma Cię już w mo­jej głowie,
nie ma Cię już w każdym miejscu,
nie ma Cię już w każdym słowie.

Już nie będę dłużej czekał,
już nie będę dłużej wierzył,
już nie będę więcej zwlekał,
już nie będę dob­ra szerzył.

Za te wszys­tkie wyżej słowa,
które piszę tu­taj od tak,
chce przep­ro­sić mo­ja głowa,
gdyż to wszys­tko jest na opak. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 11 września 2010, 13:26

Niektórym w imieniu pra­wa win­no się na­kazać mówienia cho­ciażby "dzień dob­ry", bo tak pod­sta­wowe prze­jawy kul­tu­ry są im zu­pełnie obce. 

myśl
zebrała 134 fiszki • 5 września 2010, 09:34

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]