Żelek, teksty z sierpnia 2010 roku

8 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

* * *

Jes­teś dla mnie wszys­tkim w co wierzę,
nie mam do te­go żad­nych wątpliwości,
dla­tego swo­je ser­ce To­bie powierzę,
ja­ko dowód mo­jej wiel­kiej miłości.

Gdy pat­rzę w Two­je cu­dow­ne oczy,
świat wy­daje się bar­dziej ko­loro­wy,
bo w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 sierpnia 2010, 19:57

Nocne zapiski [cz. 2]

Idąc przez ciem­ny las,
chciałbym cofnąć czas,
aby zmienić bieg wydarzeń
i spełnić kil­ka naszych marzeń.

Dru­gi raz bym się nie bał,
nie zwle­kałbym i nie grze­bał,
wcześniej wyz­nałbym co czuję,
a te­raz, te­raz nies­te­ty żałuję.

Lecz ile ma tu­taj znaczenia,
czas tych słów wy­powie­dze­nia,
sko­ro le­piej prze­ze mnie znana,
jes­teś jeszcze moc­niej kochana? 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 24 sierpnia 2010, 20:08

Chciałem...

Chciałem,
być zaw­sze przy To­bie,
tak w zdro­wiu, jak i w chorobie.

Chciałem,
ma­lować uśmiech na Two­jej twarzy,
jak naj­lep­szy ze wszys­tkich ma­larzy.

Chciałem,
spełniać Two­je każde życze­nia,
a na­wet te niereal­ne marzenia.

Chciałem,
wspierać Cię [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 21 sierpnia 2010, 20:57

Nocne zapiski [cz. 1]

Jak co wieczór po kryjomu,
opuszczam pro­gi me­go do­mu,
aby na gwieździs­tym niebie,
móc zo­baczyć zno­wu Ciebie.

I podążam na przed­mieścia,
szu­kać zgu­bione­go szczęścia,
wspo­minając przy tym mile,
wszys­tkie nasze wspólne chwi­le.

Czy minęły bezpowrotnie,
a może zu­pełnie od­wrot­nie,
wrócą i będzie wspa­niale,
lecz tyl­ko przy naszym udziale. 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 14 sierpnia 2010, 19:41

Pożegnanie

Mo­je ser­ce wy­je z żalu,
to już ko­niec te­go ba­lu.
Nie pot­ra­fię, nie spróbuję,
da­lej żyć, wiem co czuję.

Może błahy jest to powód,
lecz ja widzę już korowód,
ten os­tatni, pożeg­nalny,
mój stan jest już ago­nal­ny.

Oni wszys­cy są w żałobie,
a na moim skrom­nym gro­bie,
na­pis ułożony z kości:
"chłopak, co umarł z miłości". 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 10 sierpnia 2010, 12:16

Testament III

Kochałem i kocham, lecz byłem go­towy czekać,
w końcu Two­ja przy­jaźń też dla mnie cen­na,
więc nie miałem pra­wa na co­kol­wiek narzekać,
cho­ciaż niejed­na noc oka­zywała się bez­senna.

Co z te­go, że nig­dy, przenigdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 9 sierpnia 2010, 11:27

Testament II

Nie mów mi dlacze­go nie war­to umierać,
lecz tłumacz dlacze­go war­to żyć.
Po co od lo­su ko­lej­ne ciosy od­bierać,
gdy nie widzę sen­su by da­lej być.

Po­konałem na swej drodze wiele trud­ności,
wierzyłem, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 8 sierpnia 2010, 13:12

Życie to ta­kie morze prob­lemów, gdzie ich roz­wiąza­nia naj­częściej kryją się na sa­mym dnie. 

myśl
zebrała 169 fiszek • 6 sierpnia 2010, 00:00

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]