Żelek, teksty z października 2011 roku

3 teksty z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Wewnętrzny niepokój

Lu­bię swo­je hipotezy,
gdy się mar­twię bez potrzeby,
cho­ciaż często miewam rację,
prze­cież lu­bię swą frustrację...

Cza­sem le­piej nie dociekać
i nie myśleć, tyl­ko czekać,
aż się sta­nie, co się ma stać,
chwi­la ta­ka mu­si nastać...

Dob­rze jest się przygotować,
lecz nie można de­bato­wać,
myśli i tak wezmą górę,
zos­ta­wiając w ser­cu dziurę... 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 29 października 2011, 23:31

Niepew­ność jest, jak mały głód. Póki jej nie zas­po­koisz, nie poz­wo­li Ci nor­malnie funkcjonować. 

myśl dnia z 31 grudnia 2013 roku
zebrała 109 fiszek • 20 października 2011, 07:44

Rozkwit

Jak roślin­ność w trak­cie suszy,
wy­sychałem nocą, dniami,
wiel­ka pus­tka grała w duszy,
gdy przew­ra­całem oczami.

Dziś pod­la­ny znów rozkwitam,
bar­wa­mi miłości,
i z uśmie­chem ra­nek witam,
od­dając się błogości.

Nie wiem jak mam podziękować,
mo­jej piękniej ogrodniczce,
że nie muszę już kiełkować,
w roz­paczy doniczce.

Że dogląda mnie ponownie,
że szczęściem nawozi,
że dni płyną tak cudownie,
gdy tyl­ko przychodzi. 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 7 października 2011, 12:17

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 maja 2016, 09:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Rozmowa nieśmiałka z sa­mym [...]

21 kwietnia 2016, 01:27Żelek sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie myślałam, że [...]

3 września 2015, 11:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz [...]