Żelek, teksty z października 2010 roku

20 tekstów z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Pragnienia

Od­dałbym wszys­tko, za je­den dzień z Tobą,
za to byśmy spędzi­li go je­dynie ze sobą,
nad morzem, w par­ku, na górskim stoku,
nieważne, by­le tyl­ko przy Twoim bo­ku.

Od­dałbym wszys­tko, za każdy uśmiech Twój,
za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 37 fiszek • 31 października 2010, 15:45

Nocne zapiski [cz. 4]

To ko­lej­na z bez­sennych nocy,
lecz ja niepogrążony w niemo­cy,
słowa­mi żalu wokół nie ciskam,
nie płaczę, ale pięści za­cis­kam.

Wi­docznie to mu­siało się stać,
bym mógł znów na no­gi powstać,
zro­zumieć swe błędy i wady,
by uniknąć ducho­wej zagłady.

Że mi ciężko, już nie podkreślam,
użala­nie się z życia wyk­reślam,
i prędzej do­bytek cały swój oddam,
niż w wal­ce o miłość się poddam. 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 30 października 2010, 13:25

* * *

Ten wier­sz jest do Ciebie mój przyjacielu,
w podzięko­waniu za po­moc, za wsparcie,
za to, że zaw­sze trzy­małeś się celu,
dążyłeś do niego po tru­pach, upar­cie.

Mo­je szczęście było dla Ciebie ważne,
tak zwykłeś przy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 28 października 2010, 14:26

* * *

Pat­rzę przez łzy na świat,
niewiele wiem,
jeszcze mniej rozumiem,
zbyt wiele żalu,
za dużo smut­ku czuję.

Wszys­tko nie ma kolorów,
w su­mie sam czerń,
sa­ma biel,
codzien­na szarzyzna,
to męczy mnie.

Jeszcze ja­kiś czas te­mu,
było trochę zieleni,
mała iskierka,
płomyczek nadziei...

Lecz teraz?
Te­raz zos­tały zgliszcza,
nadzieje rozwiane
i tylko,
tyl­ko wspom­nienia zachowane...


Sier­pień 2010. 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 26 października 2010, 16:51

Na cóż Ci ot­warty umysł, sko­ro ser­ce zamknięte? 

myśl
zebrała 167 fiszek • 25 października 2010, 10:13

Wpro­wadze­nie w Pol­sce de­mok­racji miało ta­ki sens, jak kradzież złotówki z ban­ko­wego sejfu... 

myśl
zebrała 105 fiszek • 24 października 2010, 12:56

Nie mów ja­ki ktoś jest wspa­niały, spraw by w to uwie­rzył i to poczuł... 

myśl dnia z 18 sierpnia 2014 roku
zebrała 244 fiszki • 22 października 2010, 18:56

Praw­dzi­wie głupi ten, co ma wiedzę, a głupio czyni. 

myśl
zebrała 143 fiszki • 21 października 2010, 16:31

Ob­darzo­ny zaufa­niem i uśmie­chem tych ludzi, którym tak po­mogłem, czuję się naj­bo­gat­szym człowiekiem na świecie... 

myśl
zebrała 123 fiszki • 20 października 2010, 18:17

Wiedz, że...

Cho­ciaż trochę cza­su już minęło,
nie znaczy­my nic dla siebie,
lecz niewiele prze­minęło,
z te­go co czuję do Ciebie.

Cho­ciaż ciężko mi z tym żyć,
widzę parę dob­rych rzeczy,
wiem że tak mu­siało być,
bo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 18 października 2010, 16:20

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]