Żelek, teksty z marca 2010 roku

11 tekstów z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Na­wet krocząc przez ciem­ny, niez­na­ny las, nie czuję się tak za­gubiony, jak wśród włas­nych myśli. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 31 marca 2010, 18:27

Naj­gor­sza jest ta świado­mość, że gdy­bym mógł cofnąć czas, to nic bym nie zmienił, mi­mo że po­winienem, dla włas­ne­go dobra. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 30 marca 2010, 20:33

Dob­ry hu­mor naj­częściej mi­ja wte­dy, gdy zaczy­namy zas­ta­nawiać się nad je­go przyczyną. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 29 marca 2010, 15:30

Jed­nym z naj­większych ludzkich ab­surdów jest to, że człowiek prag­nie wol­ności, a sam og­ra­nicza siebie w naj­większym stopniu. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 28 marca 2010, 12:48

To nie jest złama­ne ser­ce, cho­ciaż bo­li tak sa­mo. To ser­ce pełne wiel­kiej miłości, której nie mogę okazać. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 27 marca 2010, 13:06

Od dłuższe­go cza­su prześla­duje mnie jed­no py­tanie. Czy jeśli wierzę w coś, co się nig­dy nie spełni, to oz­nacza że jes­tem głupi czy naiwny? 

myśl
zebrała 67 fiszek • 24 marca 2010, 22:09

Ludzkie prob­le­my można porównać do za­dania z ma­tema­tyki. Naj­pierw na­leży je przeana­lizo­wać, a po­tem roz­wiązać. Nies­te­ty większość ludzi już na star­cie stwier­dza, że to prze­ras­ta ich możliwości. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 23 marca 2010, 12:04

Stra­ciłem coś, cze­go nig­dy nie miałem. Szan­se? Bo­li jak­by prze­padło wszystko. 

myśl dnia z 13 kwietnia 2017 roku
zebrała 56 fiszek • 8 marca 2010, 19:05

'Co nas nie za­bije, to nas wzmocni'

To ja po­winienem być niezniszczalny. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 7 marca 2010, 12:04

Po­wiedz mi, że będzie dob­rze. Po­wiedz mi jeszcze, że nie wszys­tko stra­cone. Na ko­niec wy­jaśnij, dlacze­go właśnie skłamałeś. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 6 marca 2010, 09:14

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]