Żelek, teksty z maja 2010 roku

22 teksty z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Pe­symis­ta oszu­kuje się dwuk­rotnie, mówiąc le­piej lub gorzej być nie może. 

myśl dnia z 19 października 2012 roku
zebrała 169 fiszek • 31 maja 2010, 16:31

Codzienność

Znów to sa­mo, no­wy dzień się zaczyna,
stoję przed lus­trem, w nim smut­na mina.
Biorę ciepłą kąpiel, by po­budzić kości,
bo bolą je efek­ty ciągłej bez­senności.

Idę do szkoły, znów oglądać tych ludzi,
których fałszywość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 29 maja 2010, 13:59

Nie zagłębiaj się nad­to w szczegóły, gdyż możesz zat­ra­cić sens. 

myśl
zebrała 142 fiszki • 27 maja 2010, 16:10

Po­rażki nie brał pod uwagę.
Ona wzięła je­go.

_____

In­spi­red by topik 

myśl
zebrała 149 fiszek • 26 maja 2010, 08:00

W miłos­nym związku nie kieruj się wyłącznie dob­rem dru­giej oso­by, lecz dob­rem wspólnym. 

myśl
zebrała 132 fiszki • 25 maja 2010, 16:34

Wy­nająłem Ci naj­piękniej­szą willę w moim ser­cu, lecz przez pół ro­ku nie płacisz miłos­ne­go czynszu. 

myśl
zebrała 132 fiszki • 23 maja 2010, 08:10

Prze­cież to, że człowiek nie ma zmar­twień, nie oz­nacza że jest szczęśliwy... 

myśl
zebrała 154 fiszki • 22 maja 2010, 00:14

Bezradność

Dlacze­go płaczę? Wciąż py­tasz mnie mamo.
Fak­tycznie, prze­cież nic się nie stało...
Ty nic nie widzisz, da­jesz się zwodzić,
a ja nie mogę się z lo­sem pogodzić...

Me życie jest sza­re, bez żad­nych marzeń,
brak mu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 20 maja 2010, 17:18

Każdy mu­si w coś wie­rzyć, żeby nie zwariować. 

myśl
zebrała 163 fiszki • 19 maja 2010, 17:32

Spróbuj odeb­rać jakąś rzecz człowieko­wi, który sądzi że wszys­tko stra­ci, a poz­wo­lisz mu uświado­mić so­bie, że ma jeszcze coś bar­dzo cennego. 

myśl dnia z 26 października 2013 roku
zebrała 143 fiszki • 17 maja 2010, 17:35

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]