Żelek, teksty z lutego 2011 roku

12 tekstów z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Świat ofe­ruje nam wiele, tyl­ko nicze­go nie da­je w promocji. 

aforyzm dnia z 30 lipca 2013 roku
zebrał 278 fiszek • 28 lutego 2011, 20:07

I głębo­ki ukłon może wy­rażać brak sza­cun­ku, wys­tar­czy tyl­ko obrócić się tyłem. 

aforyzm dnia z 4 marca 2011 roku
zebrał 340 fiszek • 25 lutego 2011, 10:34

Mądry wśród głupców rzad­ko się od­naj­dzie, ale głupi pośród mądrych zawsze. 

aforyzm dnia z 16 marca 2014 roku
zebrał 204 fiszki • 24 lutego 2011, 09:39

Człowiek z wiekiem przes­ta­je się roz­cza­rowy­wać, a zaczy­na uświadamiać. 

aforyzm
zebrał 225 fiszek • 22 lutego 2011, 10:11

List do M.

Os­tatni raz roz­ma­wialiśmy pra­wie dwa miesiące te­mu. Chy­ba nie muszę prze­kony­wać, że na­dal nie po­godziłem się z Twoim odejściem? Bra­kuje mi Twoich cen­nych życiowych wskazówek, wspólnie spędza­nego cza­su, lecz naj­bar­dziej tęsknię za [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 14 fiszek • 21 lutego 2011, 11:08

Człowiek mający dwa ob­licza w rzeczy­wis­tości po­siada jed­no, fałszywe. 

aforyzm dnia z 30 czerwca 2012 roku
zebrał 233 fiszki • 20 lutego 2011, 12:12

Sa­mot­ność jest znośna. To poczu­cie bra­ku i nieo­dzow­na tęskno­ta czy­nią z niej koszmar. 

aforyzm dnia z 22 sierpnia 2012 roku
zebrał 273 fiszki • 19 lutego 2011, 18:38

I choćbyś z całych swoich sił o po­moc wołał, przyj­dzie wte­dy, gdy naj­mniej będziesz jej potrzebował. 

myśl
zebrała 132 fiszki • 18 lutego 2011, 11:11

Z wiedzą cza­sem tak by­wa, że jej brak i ona sa­ma jest kłopotliwa. 

myśl
zebrała 142 fiszki • 17 lutego 2011, 10:35

* * *

Ze strzępów marzeń uszyte,
i w kałuży krwi ob­my­te,
tlą się umarłe pragnienia,
w ot­chłani za­pom­nienia.

Z pożółkłych liści złożone,
słowa sta­ran­nie ważone,
w ciężkie łańcuchy odziane,
nig­dy niewypowiedziane.

Me­lodię grają wspomienia,
chwi­le nie do zapomnienia,
a czas tak szyb­ko ucieka,
gdy życie przez pal­ce przecieka... 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 13 lutego 2011, 16:45

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]