Żelek, teksty z listopada 2010 roku

16 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Z dnia na dzień nie zmienisz swe­go życia na lep­sze, ale z każdym wscho­dem słońca możesz pos­ta­wić ko­lej­ny krok na drodze zmian. 

myśl
zebrała 140 fiszek • 26 listopada 2010, 00:00

Co ro­bię gdy o To­bie nie myślę? Za­pew­ne śnię.

Z dedykacją. 

myśl
zebrała 174 fiszki • 24 listopada 2010, 22:40

Miłość sensem życia...

Mi­jał 16 rok mo­jej życiowej wędrówki. Wędrówki nieo­dzow­nie związa­nej z cier­pieniem, szy­kano­waniem, po­niżaniem i bra­kiem ak­ceptac­ji. Po­niekąd byłem jed­nak za­dowo­lony, że los po­kiero­wał mnie taką drogą, po­nieważ dzięki zdo­byte­mu doświad­cze­niu stałem się [...] — czytaj całość

opowiadanie • 21 listopada 2010, 20:31

Jes­teś dla mnie jak światło na końcu dro­gi szczęścia, które przy­ciąga mój wzrok i po­kazu­je jak wiele pra­cy nad sa­mym sobą cze­ka mnie bym do­tarł do ukocha­nej mety... 

myśl
zebrała 121 fiszek • 18 listopada 2010, 18:18

Miłość

Po­deszła pod drzwi,
uk­radkiem się skradając,
de­likat­nie otworzyła,
wca­le nie pu­kając.

I jak­by wszys­tko mogła,
da­lej przechodziła,
przez żyły i tętnice,
aż w ser­cu zagościła.

I w środ­ku ser­ca będąc,
roz­pa­liła swe ognisko,
spra­wiając tym samym
byś była zaw­sze blis­ko.

Na ko­niec rozkazała,
bym kochał tyl­ko Ciebie,
bo tyl­ko z Tobą mogę,
żyć tu­taj jak w niebie. 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 16 listopada 2010, 20:27

Gdy tyl­ko po­jawiasz się w pob­liżu, ja, niczym dziec­ko we mgle, błądzę wśród włas­nych myśli i przechodzą mnie dreszcze, które nie poz­wa­lają pos­ta­wić ko­lej­ne­go kro­ku, a język plącze się, jak­by kręcił się na ka­ruze­li, nie poz­wa­lając wy­powie­dzieć ani słowa...nie wspo­minając już o moc­niej bijącym sercu...


Z dedykacją. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 15 listopada 2010, 15:34

To, jak długo będę wal­czył o Ciebie nie ma znaczenia,
gdy wiem, że to w To­bie tkwi sens me­go istnienia. 

myśl
zebrała 183 fiszki • 12 listopada 2010, 10:22

I poszedłbym z Tobą na ko­niec świata...ale nie drogą usłaną różami, bo nic tak nie łączy i nie cie­szy, jak wspólne po­kony­wanie prze­ciw­ności losu... 

myśl
zebrała 171 fiszek • 11 listopada 2010, 13:24

Jak naj­piękniej­sza baśniowa wróżka za po­mocą swej cza­rodziej­skiej różdżki, tak Ty, swym zniewa­lającym uśmie­chem i blas­kiem cu­dow­nych oczu na­pełniasz me ser­ce wiarą i miłością... 

myśl
zebrała 106 fiszek • 10 listopada 2010, 16:22

* * *

Piękny ten stan, jak kwitnące polany
wiosną, gdy wszys­tko na­biera życia,
stan miłością od wieków na­zywa­ny,
gdy wiesz, że ty­le dróg do przebycia.

Kiedy Two­je marze­nia są realniejsze,
i czu­jesz, że życie ma te­raz sens,
wy­daje się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 38 fiszek • 9 listopada 2010, 19:05

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]