Żelek, teksty z lipca 2010 roku

7 tekstów z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Z biegiem lat co­raz mniej ludzi w ludziach. 

myśl
zebrała 186 fiszek • 18 lipca 2010, 15:35

Archanioł

Wraz z chwilą, w której Cię poznałem,
coś się zmieniło, na oczy przej­rzałem.
I Nie miałem naj­mniej­szych wątpli­wości,
że nie chcę nicze­go prócz Two­jej miłości.
Bo Gdy byłem tyl­ko trochę bliżej Ciebie,
krzyczałem pewien [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 16 lipca 2010, 16:36

Nic tak nie pod­no­si na duchu, jak nies­podziewa­ne słowa wspar­cia płynące z ust oso­by, której byśmy o to nie po­dej­rze­wali.

____

Z de­dykacją i podzięko­waniami dla IBEL­LII :) 

myśl
zebrała 175 fiszek • 15 lipca 2010, 10:05

Nie ocze­kuj, że dru­ga oso­ba będzie równie głębo­ko 'przy­wiąza­na' do Waszej przy­jaźni co Ty, gdyż możesz się równie głębo­ko roz­cza­rować.

________

Tym sa­mym żeg­nam się z Wa­mi na ja­kiś czas, by poukładać swo­je życie. 

myśl
zebrała 162 fiszki • 9 lipca 2010, 12:09

Wiara i czekanie

Wierzę,
że które­goś dnia powrócisz,
że mi sens życia przywrócisz,

Wierzę,
że zno­wu będę kimś ważnym,
że nie zos­tanę kimś daw­nym.

Wierzę,
że jeszcze będę blis­ko Ciebie,
że znów poczuję się jak w niebie.

Wierzę,
że nasze re­lac­je będą doskonałe,
że powrócą te chwi­le wspaniałe.

Wierzę,
że znów będziemy wspar­ciem dla siebie,
że nie będę mu­siał żyć z da­la od Ciebie... 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 4 lipca 2010, 16:44

Nap­ra­wianie kłam­stwa mniej­szy­mi kłam­stwa­mi, jest jak gasze­nie pożaru benzyną. 

myśl dnia z 20 stycznia 2014 roku
zebrała 224 fiszki • 3 lipca 2010, 10:44

Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz pomóc upo­rać się in­nej oso­bie z prob­le­mem, z którym sam nie da­jesz so­bie ra­dy od kil­ku miesięcy. 

myśl dnia z 3 września 2015 roku
zebrała 225 fiszek • 1 lipca 2010, 09:41

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]