Żelek, teksty z kwietnia 2010 roku

15 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Mu­zyka nie jest dla mnie je­dynie uko­jeniem. Znaj­duję w niej prze­de wszys­tkim zro­zumienie i siłę do wal­ki, której tak często brakuje. 

myśl dnia z 27 listopada 2013 roku
zebrała 155 fiszek • 30 kwietnia 2010, 08:16

Cza­sami, gdy szczęście jest na wy­ciągnięcie ręki, trze­ba zro­bić wiele długich kroków żeby je osiągnąć. 

myśl
zebrała 106 fiszek • 29 kwietnia 2010, 21:20

Znie­czu­lica społeczna, naj­pow­szechniej­sza cho­roba XXI wieku. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 28 kwietnia 2010, 07:25

Wiel­kość tej miłości po­lega na tym, że można ją bar­dzo zra­nić, ale nie można jej zniszczyć. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 27 kwietnia 2010, 06:44

Kiedyś ludzi by­wali niewol­ni­kami in­nych ludzi, te­raz są niewol­ni­kami sa­mych siebie. Zam­knięci gdzieś głębo­ko przez osobę, którą grają. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 25 kwietnia 2010, 08:53

Ser­ce i ro­zum po raz ko­lej­ny stanęły po dwóch stro­nach ba­ryka­dy. Ser­ce każe wie­rzyć w suk­ces, a ro­zum prze­konu­je, że to tyl­ko naiw­na nadzieja. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 22 kwietnia 2010, 17:52

Są uczu­cia tak sil­ne, że na­wet naj­lep­szy poeta nie prze­leje ich na kar­tkę papieru. 

myśl
zebrała 109 fiszek • 20 kwietnia 2010, 16:55

Być może szczęście jest gdzieś w pob­liżu, ale ja za­pom­niałem już jak wygląda. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 19 kwietnia 2010, 17:16

Idąc na szczyt, uważaj na lawiny. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 17 kwietnia 2010, 09:35

Naj­częściej tra­ci się coś co można mieć, przez to co chciałoby się mieć. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 14 kwietnia 2010, 17:41

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]