Żelek, teksty z grudnia 2010 roku

13 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

To nie tak, że nie przyj­muję większości ciepłych słów pod swoim ad­re­sem, ja po pros­tu w nie nie wierzę... 

myśl
zebrała 189 fiszek • 31 grudnia 2010, 16:26

Oszalałem z miłości...

Dzień z po­zoru zaczął się nor­malnie. Wstałem około piątej nad ra­nem i dzi­wił mnie tyl­ko fakt, że tak dob­rze spałem. Oso­bie cier­piącej od pew­ne­go cza­su na bez­senność raczej rzad­ko się to zdarza. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 28 grudnia 2010, 17:20

Nocne zapiski [cz. 5]

Znów sny miewam koszmarne,
myśli po­nure i wiz­je czarne,
niena­wiść żywię do słońca,
jak długo jeszcze do końca?

Na kar­tach przyszłości pusto,
z obawą spoglądam w lustro,
gdzie od­bi­cie me rozmazane
za­nika... na zagładę ska­zane.

Pew­ne­go dnia to się stanie,
mrok w mo­jej duszy nastanie,
będę miał do­syć czekania
i odejdę...bez pożegnania. 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 19 grudnia 2010, 18:40

Każdy ma swo­je rac­je, ale nie każdy ma rację. 

myśl
zebrała 223 fiszki • 18 grudnia 2010, 16:56

W pogoni za marzeniem...

Nie pa­miętam już ciszy brzmienia,
ani jak spokój duszy wygląda,
w głowie mej poszar­pa­ne wspomnienia,
strach mi tyl­ko w oczy zagląda.

Nie widzę włas­ne­go od­bi­cia w lustrze,
czuję się ob­cy wśród mych znajomych
i boję się bardzo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 37 fiszek • 12 grudnia 2010, 13:42

Naj­gor­sze są te chwi­le, w których to, co dzieje się w To­bie wy­razić możesz je­dynie za po­mocą wielokropka... 

myśl
zebrała 267 fiszek • 11 grudnia 2010, 18:52

Ludzie nie znoszą, jak się im coś od­biera, a sa­mi często poz­ba­wiają się cze­goś, co najcenniejsze...marzeń. 

myśl
zebrała 151 fiszek • 10 grudnia 2010, 00:01

Są ta­kie dni, że mam ochotę nak­leić so­bie na ple­cy kar­tkę z na­pisem: "zos­ta­wić w spokoju"... 

myśl
zebrała 191 fiszek • 9 grudnia 2010, 00:05

Upadły anioł...

Trud­no mi nie wie­rzyć w anioły, sko­ro jed­ne­go znam od urodze­nia. Wca­le nie jest to mój włas­ny Anioł Stróż, lecz ktoś ko­go wi­duję każde­go dnia i każdej no­cy. Nikt go jeszcze nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 8 grudnia 2010, 06:50

W życiu, jak w przy­rodzie, pełno jest chwastów, a jak znaj­dzie się piękny kwiat, to zaz­wyczaj oka­zuje się sztuczny... 

myśl
zebrała 139 fiszek • 7 grudnia 2010, 18:55

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]