Żelek, teksty z czerwca 2010 roku

13 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Gdy człowieko­wi na śmierć po­zos­ta­je czekać,
do­piero wte­dy przes­ta­je na życie narze­kać.


* Kraj­gi mnie zain­spi­rowała :) 

myśl
zebrała 172 fiszki • 26 czerwca 2010, 00:18

Upadły idealista,

Tak wiązał miłość z przyszłością,
że "stracił przyszłość" wraz z miłością. 

myśl
zebrała 142 fiszki • 25 czerwca 2010, 17:39

Nie wy­magaj­my by oso­by, którym wska­zanie na ma­pie gra­nic Pol­ski spra­wia trud­ności, znały pow­szechne gra­nice przyzwoitości. 

myśl dnia z 10 kwietnia 2013 roku
zebrała 143 fiszki • 21 czerwca 2010, 15:07

Brak

Bez Ciebie,
jes­tem jak pis­to­let bez na­boi,
jak ze­gar, w którym czas stoi,
jak stół, które­mu połama­no nogi,
jak mie­szka­nie bez podłogi.

Bez Ciebie,
jes­tem jak kom­pu­ter bez dysku,
jak wie­czor­na gwiaz­da bez błysku,
jak niebo [...] — czytaj całość

wiersz • 20 czerwca 2010, 14:44

Ty­lu wokół "chi­rurgów", a żaden "gip­su" na złama­ne ser­ce nie założy. 

myśl
zebrała 192 fiszki • 18 czerwca 2010, 08:36

Ko­niec świata nastąpi wte­dy, kiedy ludzie przes­taną dążyć do władzy, a władza do pieniędzy. 

myśl
zebrała 135 fiszek • 17 czerwca 2010, 09:30

Brak czułości świad­czy o obojętności.

Dziękuję za po­moc: ~An­na,~mi­min­ka67, IBELLA 

myśl
zebrała 169 fiszek • 13 czerwca 2010, 15:44

Testament I

Nig­dy zbyt wiele nie wy­magałem,
dob­rze wiem cze­go w życiu chciałem.
Naj­trud­niej­sze dro­gi wciąż obierałem,
reali­zując ce­le się nie pod­da­wałem.

Nig­dy przed sze­reg się nie wychylałem,
rad star­szych, mądrych uważnie słuchałem.
Idąc przez życie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 12 czerwca 2010, 16:07

Żyj tak, aby in­ni nie ce­nili Cię za to co masz, a za to kim jesteś. 

myśl
zebrała 175 fiszek • 10 czerwca 2010, 08:37

Leń

Cze­kała go sława i wiel­ka kariera,
szan­se na to zmi­nima­lizo­wał do zera. 

myśl dnia z 18 września 2012 roku
zebrała 162 fiszki • 9 czerwca 2010, 15:53

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]